• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

ข้อสังเกตเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.การพนัน และร่าง พ.ร.บ.เสี่ยงโชค

โดย มูลนิธีสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

ข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. .... (ฉบับคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554

เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เสนอโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ 
21  กันยายน  2555