• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

สถานการณ์สลากกินแบ่งรัฐบาล

โดย CGS

สไลด์นำเสนอข้อมูลที่คัดมาจากการสำรวจความคิดเห็นต่อข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่สำรวจประชากร 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ซื้อสลากฯ ในปี 2557 ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 3,005 ตัวอย่าง และผู้ค้าสลากรายย่อยจำนวน 422 ตัวอย่างจากพื้นที่ 9 จังหวัดในทุกภูมิภาค