• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

สถานการณ์การเล่นการพนันของนักเรียนมัธยมต้น และผลกระทบ

โดย ธน หาพิพัฒน์

ไฟล์นำเสนอ "สถานการณ์การเล่นการพนันของนักเรียนมัธยมต้น และผลกระทบ"

โดย ธน หาพิพัฒน์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนานสังคมและธุรกิจ (SAB)

มีเนื้อหามาจากโครงการวิจัยเชิงสำรวจที่รวบรวมข้อมูลจากประชากรเป้าหมาย นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1 ถึง ม. 3)   โดยสุ่มตัวอย่างด้วยเทคนิคแบ่งชั้นภูมิหลายชั้น (Stratified Multi-Stage Sampling) คำนวณสัดส่วนตัวอย่างอ้างอิงตามสังกัด และระดับชั้นที่ศึกษา จากพื้นที่ 15 จังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวนตัวอย่างที่นำเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลรวม 3,470 ตัวอย่าง  ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือรวบรวม ลงพื้นที่ระหว่าง 22 ม.ค. ถึง 16 ก.พ. 61