• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

รายงานประจำปี 2556 ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

โดย CGS
     ในบริบทของหลายสังคมวัฒนธรรม การพนันถูกตีตราว่าเป็นกิจกรรมในโลกมืด เป็นอบายมุขที่ควรหลีกเลี่ยง ควบคุม และกำจัด กระนั้นการพนันก็ไม่เคยหายหรือน้อยลงไปจากสังคมมนุษย์ หากจะกลับเพิ่มพลังเป็นเท่าทวี ยิ่งปัจจุบัน กระแสทุนนิยมโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีการสื่อสารช่วยให้โลกในมุมมืดนี้ขยายขอบเขตครอบคลุมผู้คนหลากวัยและหลายพื้นที่ในสังคม เกิดเป็นเครือข่ายธุรกิจที่เชื่อมโยงถักทอกันเป็นระบบทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติ และโลก ฉะนั้นการหันหลังให้กับสิ่งที่เห็นว่าเป็นปัญหาและเฝ้าบ่นหาทางออกจึงไม่ใช่คำตอบ

     สิ่งที่ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันดำเนินการมาผ่านงานวิจัยต่างๆ จึงเป็นเสมือนการส่องไฟเข้าไปในมุมมืด เพื่อให้สังคมได้มองเห็นเรื่องราวในแง่มุมต่างๆ อย่างกระจ่างแจ้ง เมื่อเห็นและรู้จัก ความเข้าใจจะนำพาเราไปสู่หนทางแห่งการออกแบบมาตรการแก้ไข ป้องกัน และปรับพฤติกรรมต่างๆเพื่อลดผลกระทบของการพนันได้อย่างเหมาะสมและตรงจุด

     ผลงานวิจัยต่างๆที่นำเสนอในรายงานประจำปีฉบับนี้ ได้ฉายภาพให้เห็นสถานการณ์การพนันในประเทศไทยได้ค่อนข้างชัดเจน ทั้งรอบด้านและลุ่มลึก เปิดให้เห็นแง่มุมอันหลากหลายของการพนัน อาทิ การพนันที่สัมพันธ์กับมิติทางเพศ สภาพและเศรษฐกิจในครัวเรือน การพนัน
ในวิถีไทยที่สะท้อนพลวัตและปฏิสัมพันธ์ของอำนาจต่างๆ ในสังคม การพนัน ณ พรมแดนที่เป็นแหล่งเครือข่ายทุนข้ามชาติ นโยบายของรัฐที่กระทบต่อผู้คนในชุมชนชายขอบ และกฎหมายการพนันของไทยที่ถึงเวลาต้องปฏิรูปเพื่อให้ทันสถานการณ์การพนันที่ล้ำหน้าไปไกล

     รายละเอียดในเนื้อหางานวิจัยเชิงสังคมและมานุษยวิทยา บทวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะต่างๆ ในรายงานฉบับนี้ เป็นข้อมูลองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ยิ่งไม่เพียงสำหรับภาครัฐ องค์กรอิสระ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอันที่จะนำประเด็นเหล่านี้ไปสื่อสารกับสาธารณะ ออกแบบกติกาเพื่อดูแลผลกระทบอันเนื่องจากการพนัน หากแต่ในระดับปัจเจกและชุมชน ความเข้าใจการพนันในมิติเชิงสังคม สะท้อนผ่านทัศนคติ ความหวัง ความเชื่อ พฤติกรรม เหล่านี้เป็นหนทางที่เราอาจจะนำไปปรับสร้างกระบวนการที่ชุมชนจะช่วยกันดูแลกิจกรรมการพนันกและผู้คนที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาการพนัน


ส่วนหนึ่งจาก "เสียงสะท้อนจากบรรณาธิการ", 
ใน รายงานประจำปี 2556 ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, หน้า 16-17.