• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

เยาวชนกับการพนัน: ปัจจัยเสี่ยง ความเปราะบางและผลกระทบทางสังคม

โดย กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์ และธีรโชติ ภูมิภมร

โครงการวิจัย “เยาวชนกับการพนัน: ปัจจัยเสี่ยง ความเปราะบางและผลกระทบทางสังคม (Youth Gambling: Risk factors, Vulnerabilities and Social Impacts)” มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ (1) ประเมินความเปราะบางของเยาวชนในการเข้าถึงการพนัน ในมิติครอบครัว ชุมชน และสังคม (2) ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อเยาวชนในการเข้าร่วมเล่นพนันในรูปแบบต่างๆ (3) เพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมในมิติ ครอบครัว ชุมชน และองค์กรจากพฤติกรรมการเล่นพนันของเยาวชน (4) เพื่อศึกษาบทบาทและโครงสร้างของหน่วยงานและองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือเยาวชนจากปัญหาการพนัน และ (5) เพื่อเสนอแนะข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการทางสังคมในการลดผลกระทบจากพฤติกรรมการเล่นพนันของเยาวชน โดยเก็บข้อมูลจากเยาวชนที่มีอายุ 13-24 ปี โดยแบ่งเป็น 2 ระดับคือ วัยรุ่นตอนต้น (13-18 ปี) และวัยรุ่นตอนปลาย (19-24 ปี) จากชุมชนเสี่ยงจานวน 5 ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ชุมชนคลองเตย ชุมชนตึกแดง ชุมชนวัดดวงแข ชุมชนดอนเมือง ชุมชนเตาปูน

ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันยังไม่มีการเพื่อส่งเสริมให้เกิดนโยบายในการคุ้มครองเยาวชนผลกระทบจากปัญหาการพนันในภาพรวม และการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้ตระหนักถึงผลกระทบทางสังคมต่อประเด็นการพนันในสังคมไทยยังไม่เพียงพอต่อการกาหนดนโยบายสาธารณะในการป้องกันเยาวชนจากการพนัน ผู้วิจัยยังมีความพยายามแสดงให้เห็นว่า การพนันของเยาวชนในมิติความเสี่ยงและความเปราะบางซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาอาชญากรรมและอบายมุขอื่นๆ ซึ่งสถานการณ์เชิงลึกในชุมชน และผลกระทบโดยรวมผลจากการพนัน ทั้งผลกระทบระดับสังคม ระดับความรุนแรง (อาชญากรรม, ครอบครัว, สังคม) ผลกระทบด้านมิติเศรษฐกิจยังไม่ช่วยให้เกิดการการแก้ปัญหาของผู้ติดการพนันและการพนันที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น และผลกระทบด้านสุขภาพของนักพนันเยาวชนเอง นอกจากนี้ ผลการศึกษายังช่วยให้เห็นมิติเชิงผลกระทบระดับจุลภาคจากพฤติกรรมการเล่นพนันสู่มหภาคในเชิงนโยบายและสถานการณ์โดยภาพรวมของปัญหาการพนันในมิติเฉพาะกลุ่มและผลกระทบทางสังคมจากพฤติกรรมการพนัน