• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

การศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบการใช้สื่อออนไลน์ต่อ การเล่นพนันของเยาวชนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย ปัทมาภรณ์ สุขสมโสด

การศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบการใช้สื่อออนไลน์ต่อการเล่นพนันของเยาวชนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของเยาวชน 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเล่นการพนันของเยาวชน 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเล่นพนันผ่านสื่อออนไลน์ของเยาวชน และ4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่อออนไลน์กับพฤติกรรมการเล่นการพนันของเยาวชน

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีวิจัยโดยศึกษากลุ่มตัวอย่างภาคสนาม (Field work) ในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ใช้สื่อออนไลน์  โดยมีการเก็บข้อมูลงานวิจัยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

1) เชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่ม  (Focus Group Interview) และ การสัมภาษณ์แบบ เจาะลึก          (in-depth interview) ของกลุ่มตัวอย่างที่เล่นการพนันจำนวน 20 คน และกลุ่มผู้ปกครองจำนวน 20 คน 

2) การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 400 ชุด 

การศึกษาพบว่าพฤติกรรมการเล่นการพนันของเยาวชนส่วนใหญ่นิยมเล่นบิงโก จำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมานิยมเล่นไพ่พนัน จำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5  นิยมเล่นหวยใต้ดินและสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวนเท่ากันคือ 129 คน คิดร้อยละ 32.2 เหตุผลที่เล่นพนันเพราะชอบความตื่นเต้นและเพลิดเพลินเป็นเหตุผลอันดับหนึ่งมีจำนวน 219 คนคิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมามีเหตุผลเพราะต้องการเสี่ยงโชคและอยากลอง จำนวน 181 คนคิดเป็นร้อยละ 45.3 กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลในการเล่นการเพราะอยากได้เงิน จำนวน 143 คนคิดเป็นร้อยละ 35.8  ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างใช้สื่อออนไลน์ช่วยในการหาข้อมูลก่อนการเล่นการพนัน  เพื่อช่วยในการหาข้อมูลสนับสนุนการพนันที่ต้องการเล่น เช่น การหาสถานที่เล่นพนัน หาแหล่งเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นในการเล่นการพนัน   หาข้อมูลสถิติในการทายผลฟุตบอล  ใช้เป็นแหล่งการสื่อสารระหว่างกลุ่มคนที่เล่นการพนันด้วยกัน  และใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางในการเล่นการพนันโดยนิยมเล่นผ่านแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์ ได้แก่ เว็บ W88 และสโบเบ็ต  ทั้งนี้สื่ออนไลน์ยังช่วยเพิ่มโอกาสให้ชนะการพนันมากขึ้น  ช่วยลดต้นทุนในการเล่นการพนัน   มีความเสี่ยงในการถูกจับน้อยลง   ช่วยในการเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงการพนันง่ายขึ้นอีกด้วย