• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

พนันกับการบูรณาการหลักธรรมเพื่อแก้ปัญหาพนันของชุมชนเกษตรกรยางพาราและปาล์มน้ำมัน ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

โดย ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี และนันธิดา จันท์ศิริ

งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การพนันของชุมชนเกษตรกรสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันในต้าบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้มีการเล่นพนันในชุมชนเกษตรกรยางพาราและปาล์มน้ำมัน ในตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเล่นการพนันที่มีต่อชุมชนเกษตรกรยางพาราและปาล์มน้ำมันในต้ำบลทุ่งหลวง อ้ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4) เพื่อบูรณาการหลักธรรมทางศาสนาเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาจากการเล่นพนันของชุมชนเกษตรกรยางพาราและปาล์มน้ำมัน ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการจัดทำกลุ่มสนทนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาข้อมูลเชิงคุณภาพในการสนับสนุนการวิจัย และการวิเคราะห์เนื้อหา ส้าหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมถึงการนำเสนอผลวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัย พบว่า

1) สถานการณ์การพนันของชุมชนเกษตรกรสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันในต้าบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการเล่นพนันที่หลากหลายรูปแบบ โดยพบว่า หวยใต้ดินเป็นการพนันที่พบได้มากที่สุดในตำบลทุ่งหลวง

2) ปัจจัยที่ส่งผลให้มีการเล่นพนันในชุมชนเกษตรกรยางพาราและปาล์มน้ำมัน ในตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเล่นพนัน คือการมีทัศนคติทางบวก ด้านการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม ประกอบด้วย มองว่าการเล่นพนันคือการพักผ่อน การพนัน ท้าให้มีความหวัง เสี่ยงโชค สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เล่น ช่วยพัฒนาสมองให้คิดวิเคราะห์อยู่เสมอ สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน และเศรษฐกิจชุมชนขยายตัว ในด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการพนันจากหลากหลายที่มา ประกอบด้วย ทางโทรทัศน์ ทางหนังสือ ทางอินเตอร์เน็ต จากการว่าจ้างบุคคล จากเพื่อนฝูง จากเพื่อนร่วมงาน จากคนในหมู่บ้าน จากศาลาประชาคม จากกลุ่มผู้เล่น รวมทั้งการประกอบอาชีพเป็นปัจจัยส้าคัญต่อการเล่นพนัน

3) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเล่นการพนันของชุมชนเกษตรกรยางพาราและปาล์มน้้ามัน ในต้าบลทุ่งหลวง อ้าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า การพนันส่งผลกระทบต่อตนเอง ประกอบด้วยการสูญเสียเงิน สูญเสียทรัพย์สิน สูญเสียสุขภาพ สูญเสียความน่าเชื่อถือ รวมทั้งสร้างภาระหนี้สิน และยังส่งผลกระทบต่อเพื่อนสนิท และผลกระทบต่อครอบครัว

4) ผลการบูรณาการหลักธรรมทางศาสนาเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาจากการเล่นพนันของชุมชนเกษตรกรยางพาราและปาล์มน้ำมันในตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านบริบท พบว่า สถานการณ์การพนันของตำบลทุ่งหลวงอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากังวลและคนในชุมชนเกษตรกรยางพาราและปาล์มน้ำมันในตำบลทุ่งหลวงมีความต้องการในการแก้ปัญหาการพนัน ด้านปัจจัยนำเข้าพบว่า แผนปฏิบัติการของการบูรณาการหลักธรรม (ศีล 5 และอบายมุข 6) เพื่อแก้ปัญหาจากการเล่นพนันของชุมชนเกษตรกรสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันในตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความเหมาะสมทั้งด้านลักษณะของแผน ระยะเวลาที่ใช้ และอาสาสมัคร ด้านปัจจัยกระบวนการ พบว่ากระบวนการของการนำแผนนี้ไปสู่ปฏิบัติ ไม่ได้มีกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนและสามารถกระทำได้ และ ด้านปัจจัยผลผลิต พบว่า การบูรณาการหลักธรรมทางศาสนา ศีล 5 และอบายมุข 6 เพื่อแก้ปัญหาจากการเล่นพนันของเกษตรกรยางพาราและปาล์มน้ำมันในตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งผลทางบวกต่อผู้ปฏิบัติทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม