• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินต้นทุนผลกระทบต่อสังคมจากการเล่นพนันในประเทศไทย

โดย ธัชนันท์ โกมลไพศาล

การเล่นพนันถือว่าเป็นการบริโภคสินค้าประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการบริโภคสินค้าทั่วไป กล่าวคือบุคคลจะได้รับความพึงพอใจจากการบริโภคมากขึ้นก็ต่อเมื่อเมื่อมีการบริโภคในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆ นั่นคือการเล่นพนันสามารถนำไปสู่พฤติกรรมเสพติดได้ และเมื่อบุคคลเสพติดพนันแล้ว มักก่อให้เกิดผลร้ายอื่นๆทั้งต่อตัวบุคคลเองและคนรอบข้าง อาทิเช่น ทำให้บุคคลสิ้นเนื้อประดาตัว ถูกไล่ออกจากงาน ถูกทำร้ายจากการทวงคืนหนี้พนัน ก่อให้เกิดการทะเลาะกันในครอบครัว หรือแม้แต่ปัญหาการฆ่าตัวตายเมื่อสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมากจากการพนัน

งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดประสงค์ที่จะทำการศึกษาระเบียบวิธีอันหลากหลายที่นักวิชาการในต่างประเทศใช้ในการประเมินต้นทุนผลกระทบต่อสังคมจากพฤติกรรมการเล่นพนัน และศึกษาบริบทการเล่นพนันในประเทศไทย เพื่อปรับเปลี่ยนระเบียบวิธีการประเมินต้นทุนผลกระทบต่อสังคมจากการเล่นพนันในวรรณกรรมให้เหมาะสมและเป็นไปได้ในบริบททางสังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทย 

จากการสังเคราะห์งานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินต้นทุนผลกระทบต่อสังคมจากการพนันทั้งหมด งานวิจัยชิ้นนี้สามารถสรุปได้ว่านิยามของ “ต้นทุนผลกระทบต่อสังคมจากการเล่นพนัน” ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์นั้นยังไม่มีความชัดเจนมากพอที่จะกำหนดระเบียบวิธีเพื่อการประเมินต้นทุนผลกระทบต่อสังคมจากการเล่นพนันในเชิงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 

อย่างไรก็ตาม การประเมินต้นทุนดังกล่าวได้ถูกประเมินโดยนักวิชาการในศาสตร์อื่นๆ อยู่เสมอ ภายใต้ข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของการเล่นพนันในแต่ละพื้นที่ โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดในงานวิจัยเพื่อประเมินต้นทุนดังกล่าว คือ ผู้วิจัยจำเป็นต้องแสดงข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินให้ชัดเจน และจำเป็นต้องให้คำจำกัดความของต้นทุนแต่ละประเภทที่ได้รับการประเมินอย่างชัดเจนและเหมาะสมกับบริบททางสังคม และวัฒนธรรมของประเทศ อีกทั้ง ต้องมีความเหมาะสมกับแหล่งข้อมูลที่สามารถหาได้ในประเทศ

ในบริบทของประเทศไทยนั้น งานวิจัยพบว่า การประเมินต้นทุนผลกระทบต่อสังคมจากการเล่นพนัน นั้นมีความเป็นไปได้ แต่ผู้วิจัยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนประเภทของต้นทุนที่มักจะได้รับการประเมินในงานวิจัยของต่างประเทศให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการเล่นพนันของชาวไทย อีกทั้งผู้วิจัยจำเป็นต้องแสดงข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินต้นทุนแต่ละประเภทให้ชัดเจน

นอกจากนั้น งานวิจัยชิ้นนี้ได้พัฒนาไฟล์ต้นแบบอย่างง่าย (Basic Template) ที่จะสามารถประเมินตัวเลขต้นทุนผลกระทบต่อสังคมจากพฤติกรรมการเล่นพนันในบริบทของประเทศไทยได้ในเบื้องต้นเมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ออกแบบขึ้น อีกทั้งงานวิจัยได้เสนอแนะแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในการประเมินต้นทุนผลกระทบต่อสังคมด้วย ตัวเลขต้นทุนผลกระทบต่อสังคมจากการเล่นพนันที่ประเมินออกมาย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือนักวิจัยเรื่องต้นทุนเพื่อจะได้เป็นการระบุความรุนแรงของปัญหาและเป็นแนวทางในการรณรงค์เพื่อบรรเทาปัญหาการพนันในพื้นที่ที่สนใจในอนาคตต่อไป