• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

วิถีพนันวัยใส: กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนที่ถูกจับกุมด้วยคดีการพนันในภาคอีสาน

โดย กนกวรรณ มะโนรมย์ และคณะ

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้กรณีศึกษาเยาวชนที่ถูกจับกุมด้วยคดีพนันและเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีซึ่งมีสถานพินิจเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ เกิดขึ้นจากการเห็นปรากฏการณ์การเล่นการพนันของเยาวชนในพื้นที่ภาคอีสานและมีสถิติการที่การถูกจับกุมที่ต่อเนื่องและต้องเข้าสู่ดำเนินการตามกระบวนการของตำรวจ ศาลเยาวชนและครอบครัว และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนจำนวน 30 คน เป็นการสัมภาษณ์เยาวชนและครอบครัวของเยาวชนจำนวน 22 กรณีส่วนอีก 8 กรณีใช้ข้อมูลเอกสารจากการสืบเสาะข้อเท็จจริงที่คณะผู้วิจัยได้รับอนุญาตจากสถานพินิจ โดยเน้นทำความเข้าใจบริบทที่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้เยาวชนเล่นการพนัน พฤติกรรมการเล่นการพนัน การรับรู้เกี่ยวกับการพนัน ขบวนการทางกฎหมายของเยาวชนหลังจากถูกจับ ได้แก่ กระบวนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกระบวนการทางศาล เช่น การใช้มาตรการพิเศษเพื่อคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน คำถามหลักของการวิจัยคือ เหตุใดเยาวชนในอีสานตอนล่างจึงมีสถิติถูกดำเนินคดีพนันและเข้าไปอยู่ในสถานพินิจอย่างต่อเนื่อง โดยสถิติดังกล่าวไม่ลดลงแต่อย่างใดในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีวิธีการอย่างไรในการจัดการรับมือและแก้ไขปัญหาภายหลังเยาวชนถูกดำเนินคดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอันเนื่องมาจากการติดพนัน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) เพื่อศึกษาลักษณะและพฤติกรรมการเล่นพนัน บริบทแวดล้อมและเงื่อนไขที่ทำให้วัยรุ่นเกิดแรงจูงใจในการเล่นพนัน จนกระทั่งถูกจับกุมและเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดี

2) เพื่อศึกษาการดำเนินงานและบทบาทของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของวัยรุ่นที่ถูกจับกุมด้วยคดีพนัน ทั้งระหว่างที่อยู่ในกระบวนการดำเนินคดีและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของวัยรุ่นหลังเสร็จสิ้นคดี

3) เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันของวัยรุ่น