• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

การสำรวจชุดการเรียนรู้การป้องกัน การพนันสำหรับเด็กและเยาวชน ในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า

โดย รัตพงษ์ สอนสุภาพ

งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาแนวทางการป้องกันการพนันสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ฮ่องกง และมาเก๊า โดยมุ่งเน้นศึกษานโยบาย กลไกควบคุมและป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชน และจัดทำข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาชุดการเรียนรู้การป้องกันการพนันสำหรับเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องกับสังคมไทย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาโครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดทำชุดการเรียนรู้ เพื่อป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนของประเทศไทย