• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

การสำรวจชุดการเรียนรู้การป้องกัน การพนันสำหรับเด็กและเยาวชน ในประเทศเกาหลีใต้ แอฟริกาใต้ และญี่ปุ่น

โดย อิสรีย์ ภักดิ์ศรีแพง

งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาแนวทางการป้องกันการพนันสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และแอฟริกาใต้ โดยมุ่งเน้นศึกษานโยบาย กลไกควบคุมและป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชน และจัดทำข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาชุดการเรียนรู้การป้องกันการพนันสำหรับเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องกับสังคมไทย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาโครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และแอฟริกาใต้

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนของประเทศไทย