• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

มาตรการป้องกันปัญหาการเล่นพนันของเยาวชนไทย ในพื้นที่ชายแดนแม่สอด-เมียวดี

โดย วสันต์ ปวนปันวงศ์

โครงการวิจัยเรื่องมาตรการป้องกันปัญหาการเล่นพนันของเยาวชนไทยในพื้นที่ชายแดนแม่สอด-เมียวดี มีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาแนวทางป้องกันปัญหาการเล่นพนันของเยาวชนในพื้นที่ชายแดนแม่สอด-เมียวดีของภาคส่วนต่างๆ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)

ผลการวิจัยประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ 1.กฎหมายว่าด้วยเรื่องการป้องกันปัญหาการเล่นการพนัน 2.มาตรการการป้องกันปัญหาการเล่นการพนันของเยาวชนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในระดับจังหวัดและท้องถิ่น 3.มาตรการการป้องกันปัญหาการเล่นการพนันของเยาวชนของสถาบันการศึกษา 4.มาตรการป้องกันปัญหาการเล่นพนันของเยาวชนไทยในพื้นที่ชายแดนแม่สอด-เมียวดีของภาคประชาสังคม

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นพนันของเยาวชน ปัจจัยทางด้านคุณสมบัติของเยาวชน ปัจจัยด้านทัศนคติและแรงจูงใจ ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านโครงสร้าง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับรู้ของเยาวชนที่มีต่อการเล่นการพนัน โดยหากมีการศึกษาในรายละเอียดที่ลึกลงไป จะสามารถสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันของเยาวชน ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในอนาคต