• ข่าวสาร
 • กิจกรรม
 • เอกสารแนะนำ

การนำเสนองานวิจัยในงานประชุมนานาชาติ APSA ครั้งที่ 12

15 กุมภาพันธ์ 2557

เนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Sociological Association: APSA) ในหัวข้อ Transforming Societies: Contestations and Convergences in Asia ans the Pacific และหัวข้อภาษาไทยในชื่อ 'สังคมเปลี่ยนผ่าน/เปลี่ยนผ่านสังคม : 50 ปี สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่' เมื่อวันที่ 15 และ 16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีนักวิชาการจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมเสนอบทความวิชาการและร่วมแลกเปลี่ยนในหลายหัวข้อ แบ่งห้องย่อยตามหัวข้อต่างๆหลายห้อง อาทิเช่น 'Regional integration in Southeast Asia' 'Climate Change and Adaptation' 'Religion Relations in Multicultural Societies' 'Gender, Migration and Identity' 'Media and Transmitted Disease in Southeast Asia' 'Aging' ฯลฯ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ งานเปิดตัวหนังสือ การฉายภาพยนตร์

ในส่วนของงานภาคภาษาไทย มีการประชุมวิชาการในหัวข้อต่างๆ อาทิเชน 'ผู้หญิงชาติพันธุ์ เพศภาวะและการเปลียนแปลง' '50 ปี ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่' '50 ปี สังคมศาสตร์ไทย : การเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์การออกนอกระบบ' 'ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและการเมืองท้องถิ่น' '50 ปี ชนบทศึกษา' 'พลังชุมชน & พหุวัฒนธรรม' ฯลฯ

โดยในงาน ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ได้รับเกียรติจากผู้จัดงาน ให้นักวิจัยของศูนย์ได้นำเสนอผลงานวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 10 เรื่อง ในห้องย่อย 'การพนันในสังคมไทยและชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน' ประกอบด้วย

 1. การสำรวจสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย ประจำปี 2556 โดย มนฤดี กีรติพรานนท์
 2. เครือข่ายและองค์กรทางสังคมของคาสิโนข้ามแดนระหว่างไทยและกัมพูชาในพื้นที่อีสานล่าง โดย กนกวรรณ มโนรมย์ และวัชรี ศรีคราม
 3. เครือข่ายชนชั้นนำทางเศรษฐกิจการเมือง และผลกระทบของบ่อนคาสิโนตามชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก โดย วงธรรม สรณะ
 4. เกมพนันออนไลน์: หายนะเกมพนันที่ต้องควบคุม โดย วิษณุ วงศ์สินศิริกุล
 5. การพนันในงานบุญประเพณีบั้งไฟ โดย สดใส สร่างโศรก
 6. การพนันกับการแข่งเรือยาวประเพณี โดย วศิน ปัญญาวุธตระกูล และสุพรรณี เกลื่อนกลาด
 7. อำนาจและเศรษฐกิจการพนันชนวัวภาคใต้ โดย รงค์ บุญสวยขวัญ
 8. วิถีคนทัวร์: จากชาวบ้านสู่นักพนันข้ามแดน โดย ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
 9. การสร้างความหมายทางสังคมวัฒนธรรมว่าด้วยหวยใต้ดินของผู้หญิง “ไตนอก” ที่เมืองชายแดน โดย วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์
 10. การพนันที่สัมพันธ์กับชีวิตประจำวัน กรณีไฮโลงานศพในชนบทอีสาน โดย จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ และศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์
ดำเนินรายการโดย เก่งเกิจ กิติเรียงลาภ พสุธา โกมลมาลย์ และศิริพร ยอดกมลศาสตร์