• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากฎหมายการพนันที่รับผิดชอบต่อสังคม (ภาคกลาง)

21 เมษายน 2558

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การพัฒนากฎหมายการพนันที่รับผิดชอบต่อสังคม  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558  ณ ห้องบุษบา  โรงแรมแมนดาริน  สามย่าน  กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจร่วม และจุดประเด็นการพนันในพื้นที่ เพื่อให้เครือข่ายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักและตื่นตัว อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเด็นพนันในพื้นที่ภาคกลาง และร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอต่อการจัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ. การพนัน ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยนักวิจัยของโครงการในพื้นที่ นักวิชาการ เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา ผู้ที่สนใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักข่าว และคณะทำงานจากภาคีร่วมจัด

งานในช่วงแรก คือ การกล่าวแนะนำโครงการ โดย รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน อธิบายวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนด้านวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่  จุดประสงค์ของการจัดงานว่าต้องการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ และขับเคลื่อนประเด็นร่วมกันต่อไป และนำเสนอรายงานสถานการณ์การพนันสังคมไทยและสถานการณ์สลากกินแบ่งรัฐบาลปี 2557 

การประชุมในช่วงที่สอง คือเวทีเสวนา “กฏหมายการพนันกับเยาวชน”  วิทยากรประกอบด้วย   รศ.พญ.สุพร  อภินันทเวช ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  รณวิทย์  สิมะเสถียร   นักกฎหมายอิสระ  ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมโดย ดร.จินตนันท์  ชญาต์ร  ศุภมิตร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดำเนินรายการโดย โสภิต  หวังวิวัฒนา

ช่วงที่สาม เป็นเวทีระดมความคิดเห็น "การจัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ. การพนันฉบับทันสมัย"  เริ่มจาก การนำเสนอ "ข้อเสนอเบื้องต้นต่อการจัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ. การพนัน"  โดย ดร.วรัญญา ทัศนีศรีวงศ์ จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จากนั้น ธนากร  คมกฤส เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน ได้เปิดเวทีและนำระดมความคิดเห็นต่อเรื่อง "กฎหมายการพนันที่รับผิดชอบต่อสังคม"  โดยผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดและมีข้อเสนอต่อ พ.ร.บ.การพนัน และ พ.ร.บ. สลากกินแบ่งรัฐบาล