• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากฎหมายการพนันที่รับผิดชอบต่อสังคม (ภาคเหนือ)

25 เมษายน 2558

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การพัฒนากฎหมายการพนันที่รับผิดชอบต่อสังคม  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมแม่สาย  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย  ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจร่วม และจุดประเด็นการพนันในพื้นที่ เพื่อให้เครือข่ายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักและตื่นตัว อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเด็นพนันในพื้นที่ภาคกลาง และร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอต่อการจัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ. การพนัน ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยนักวิจัยของโครงการในพื้นที่ นักวิชาการ เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา ผู้ที่สนใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักข่าว และคณะทำงานจากภาคีร่วมจัด

ในช่วงแรก รศ. ดร.เทอด เทศประทีป  ที่ปรึกษาอธิการบดี และ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวเปิดประชุม ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม จากนั้นเป็นการนำเสนอรายงานสถานการณ์การพนันสังคมไทย และสถานการณ์สลากกินแบ่งรัฐบาลปี 2557 โดย ศิริพร  ยอดกมลศาสตร์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

การประชุมในช่วงที่สอง คือเวทีเสวนา “การพนันในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ” วิทยากรประกอบด้วย   ดร.รัตพงศ์  สอนสุภาพ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต  ดร.ณัฐกรณ์  วิทิตานนท์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    ดร.หริพล  ธรรมนารักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และดำเนินรายการโดย ดร.วสันต์  ปัญญาแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ช่วงที่สาม เป็นเวทีระดมความคิดเห็น "การจัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ. การพนันฉบับทันสมัย"  เริ่มจาก การนำเสนอ "ข้อเสนอเบื้องต้นต่อการจัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ. การพนัน"  โดย ดร.วรัญญา ทัศนีศรีวงศ์ จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จากนั้น นายธนากร  คมกฤส เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน ได้เปิดเวทีและนำระดมความคิดเห็นต่อเรื่อง "กฎหมายการพนันที่รับผิดชอบต่อสังคม"  โดยผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดและมีข้อเสนอต่อ พ.ร.บ.การพนัน