• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

เวทีเสวนา วิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

04 กันยายน 2560

จากการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เริ่มเผยแพร่ ร่าง พระราชบัญญัติสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  และเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานสลากฯ (http://www.glo.or.th/)  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จึงได้จัดให้มี เวทีเสวนา วิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560  ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน 

เวทีแบ่งออกเป็น 2 ช่วง

ช่วงเช้า  Forum “โลกาภิวัตน์การพนันหวย”  เป็นเวทีพูดคุยถึงสถานการณ์และแนวโน้มการจัดการการพนันล๊อตเตอรี่ในระดับประเทศ วิเคราะห์ถึงทิศทางการจัดการของสำนักงานสลากกินแบ่ง การบริหารจัดการกองทุนสำนักงานสลากกินแบ่งเพื่อพัฒนาสังคม และวิเคราะห์ถึงสาระสำคัญที่มีการแก้ไขใน ร่าง พ.ร.บ. ฉบับใหม่ มีหัวข้อการนำเสนอและรายชื่อวิทยากรดังนี้

“ทุนนิยมสลากโลก”  โดย อิสรีย์ ภักดิ์ศรีแพง
“แนวทางการแก้ไขปัญหาของสำนักงานสลากฯ” โดย ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ
“กองทุนสลากเพื่อสังคม” โดย ไพศาล ลิ้มสถิตย์
“สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. สำนักงานสลากฯ” โดย ธนากร คมกฤส

 

ช่วงบ่าย เวที วิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ร่วมระดมความคิดเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับใหม่ โดย

รศ.ดร. นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
ธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน
ผศ.ดร. รัตพงษ์ สอนสุภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผศ.ดร. ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผศ.ดร. นิเวศน์  อรุณเบิกฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี
อาจารย์ปิยอร เปลี่ยนผดุง มหาวิทยาลัยพะเยา
อรุณี  ศรีโต ผู้นำแรงงาน
คณางค์  กงเพชร ผู้นำชุมชนภาคอีสาน
พ่อหลวงอานันท์  แสงบุญ ผู้นำชุมชนภาคเหนือ
พชรพรรษ์  ประจวบลาภ เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร
และภาคีเครือข่ายต่างๆ