• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

การเสวนา "การพนันกับเยาวชน: ผลกระทบและการป้องกัน"

30 เมษายน 2561

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จัดการเสวนาวิชาการเรื่อง "การพนันกับเยาวชน: ผลกระทบและการป้องกัน" เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โรมแรมริเวอร์ วิว เพลส  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นำเสวนาโดย 

อ.ปัทมาภรณ์  สุขสมโสด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อ.พันธรัตน์  ศรีสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คุณพงศกร  สงวนศักดิ์ นักวิจัยศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

คุณณัฐพงศ์  สำเภาแก้ว เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน

ตัวแทนโรงเรียนให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ดำเนินรายการโดย คุณธนากร  คมกฤส