• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

การประชุมวิชาการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน 2561 "ชีวิตเสี่ยงพนัน...จะป้องกันเยาวชนอย่างไร?"

17 พฤษภาคม 2561

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน  ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  จัดการประชุมวิชาการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2561 ในหัวข้อ "ชีวิตเสี่ยงพนัน ... จะป้องกันเยาวชนอย่างไร?" เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561  ณ  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

จากการที่ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันได้ทำการสำรวจสถานการณ์การพนันทุก 2 ปี ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน ทำให้ค้นพบว่า คนไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปประมาณ 3 ใน 4 เคยมีประสบการณ์เล่นพนัน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)  เกินครึ่งเริ่มเล่นพนันครั้งแรกเมื่ออายุไม่เกิน 20 ปี  อายุต่ำสุดของการเริ่มเล่นพนันครั้งแรกอยู่ที่ 7 ปี และเมื่อสอบถามถึงการเล่นพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่า แต่ละปีมีผู้เล่นพนันมากกว่าครึ่งหนึ่งเล็กน้อย โดยกลุ่มที่เลิกเล่นพนันส่วนใหญ่เล่นพนันแบบนานๆ ครั้ง ตามโอกาส และในเวลาเดียวกันก็มีนักพนันหน้าใหม่เกิดขึ้น ซึ่งผลสำรวจในปี 2560 พบว่า สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประเภทการพนันของนักพนันหน้าใหม่ (เพิ่งเล่นพนันครั้งแรกในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา) มากที่สุด 

แม้การพิจารณาแยกตามช่วงอายุพบว่า นักพนันส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงวัยทำงาน แต่ผลสำรวจในปี 2560 พบประเด็นที่น่ากังวลใจเป็นอย่างยิ่งคือ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชน (อายุ 15-25 ปี) ประมาณ 1 ใน 3 เล่นการพนัน และผลการประมาณการพบว่า ในปี 2560 มีนักพนันเยาวชนเพิ่มขึ้นมากกว่า 5 แสนคนเมื่อเทียบกับผลสำรวจในปี 2558  ยิ่งกว่านั้น เมื่อให้ผู้เล่นการพนันประเมินตนเองว่าติดการพนันหรือไม่ พบว่า ในปี 2560 มีนักพนันประเมินตนเองว่า “ติดการพนัน” เพราะเล่นทุกงวด เล่นวงเงินสูง ชอบเสี่ยงโชค เพิ่มจำนวนขึ้นมากกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับผลสำรวจปี 2558  ซึ่งแน่นอนว่านักพนันเยาวชนที่ประเมินตนเองว่า “ติดการพนัน” ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นเช่นกัน

นอกจากการสำรวจสถานการณ์การพนัน ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันได้สนับสนุนทุนวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพนันที่มุ่งเน้นขยายปริมณฑลความรู้ในพื้นที่เสี่ยงพนันสูง กลุ่มเสี่ยงทั้งเยาวชนและผู้สูงอายุ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพ รวมถึงองค์ความรู้ในมิติใหม่ๆ ประเด็นใหม่ๆ และในวาระที่ผลงานวิจัยต่างๆ ในปี 2560-61 ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงเป็นที่มาของการประชุมวิชาการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2561 “ชีวิตเสี่ยงพนัน..จะป้องกันเยาวชนอย่างไร?” โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นข้อค้นพบจากงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพนัน (2) เพื่อเป็นพื้นที่ถกเถียงและพัฒนาข้อเสนอแนะด้านนโยบาย มาตรการ หรือกลไก ที่เหมาะสมในการจัดการกับการพนันในสังคมไทย และ (3) เพื่อเชื่อมโยงการทำงานระหว่างเครือข่ายนักวิชาการ ภาคีเครือข่ายประเด็นพนันอื่นๆ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 200-250 คน ประกอบด้วยนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ  ภาคีเครือข่ายของกลุ่มแผนงานด้านการลดปัญหาจากการพนัน  บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  บุคคลทั่วไป และสื่อมวลชน