• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

ประกาศ รับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ปี 2561/62

09 สิงหาคม 2561

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน เป็นองค์กรวิชาการที่ทำการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และจัดการความรู้เกี่ยวกับการพนัน เพื่อนำไปสนับสนุนให้เกิดการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกลไกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการจัดการปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการพนัน มีพันธกิจดังนี้

  1. สนับสนุนให้เกิดการวิจัยเพื่อสร้างความรู้ ในการเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาการพนัน เพื่อนำเสนอมาตรการ กลไก ที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาการพนัน
  2. สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายทางวิชาการในระดับพื้นที่ ระดับประเทศ และต่างประเทศ และรวมถึงมีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักวิชาการอย่างต่อเนื่อง
  3. สนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

     เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างความรู้และพัฒนาเครือข่ายนักวิจัย/นักวิชาการ ด้านการจัดการปัญหาจากการพนัน ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันจัดให้มีทุนสนับสนุนโครงการวิจัยประจำปี 2561/62 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ประเด็นและขอบเขตงานวิจัย

   ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันกำหนดเปิดรับพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยในปีนี้ โดยมุ่งเน้นโครงการวิจัยตามกรอบแนวทางดังต่อไปนี้

  1. งานวิจัยที่จะสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และผลกระทบจากการพนันสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ (เน้นโครงการวิจัยเชิงคุณภาพ) 
  2. งานวิจัยที่จะสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการพนันและการลดผลกระทบด้านสุขภาวะจากปัญหาการพนัน โดยเฉพาะการสร้างเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างสื่อในระบบออนไลน์ สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ (เน้นโครงการวิจัยเชิงคุณภาพ)
  3. งานวิจัยที่จะสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ ทั้งในด้านอุปทาน ได้แก่ โครงสร้างอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ กระบวนการดำเนินธุรกิจพนันออนไลน์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในด้านธุรกิจและความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ-การเมืองของธุรกิจพนันออนไลน์ เป็นต้น และในด้านอุปสงค์  ได้แก่  สถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบของการเล่นการพนันออนไลน์  การตลาดของการพนันออนไลน์  เป็นต้น 

 

ลักษณะของโครงการวิจัยและงบประมาณ  

โครงการวิจัยที่ต้องใช้งบประมาณไม่เกิน 300,000 บาท

 

เงื่อนไขเวลา 

ระยะเวลาดำเนินการวิจัยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ทั้งนี้ ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 10  เดือน  

 

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน

1. ข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal)

2. ประวัตินักวิจัย (CV)

 

ระยะเวลาพิจารณา

ประมาณ 1 เดือน หลังจากสิ้นสุดการรับข้อเสนอโครงการ

 

การสมัครขอรับทุน

ท่านสามารถส่งเอกสารมาได้ทางอีเมลล์  thaicgs@gmail.com

หรือส่งมาที่

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

ห้อง 518 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

 

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 สิงหาคม 2561

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครขอรับทุนวิจัย >>> ที่นี่ <<<