• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

การจัดจ้างสำรวจ โครงการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย ประจำปี 2564

12 ตุลาคม 2563

ประกาศ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

เรื่อง การจัดจ้างสำรวจ โครงการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย ประจำปี 2564

 

1. ความเป็นมา

    ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน (Center for Gambling Studies) องค์กรทางวิชาการที่ทำการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จัดการความรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการพนันในสังคมไทย มีความประสงค์ให้มีการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย ประจำปี 2564  ซึ่งเป็นโครงการสำรวจระดับประเทศอย่างต่อเนื่องตามพันธกิจที่ต้องดำเนินการทุกๆ 2 ปี ให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันพร้อมกับเปรียบเทียบกับผลการศึกษาที่ผ่านมา อันเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อนำไปสู่การเสนอมาตรการ กลไก ที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาการพนันต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสำรวจสถานการณ์ โครงสร้างทางด้านอุปสงค์ พฤติกรรมการเล่นการพนันประเภทต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการเล่นพนัน ทัศนคติที่มีต่อการพนันในประเด็นต่าง ๆ และผลกระทบของการพนันที่มีต่อปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม

2. เพื่อเปรียบเทียบสถานการณ์ ตลอดจนพฤติกรรมและผลกระทบของการเล่นพนันในอดีต กับปัจจุบัน

3. เพื่อสำรวจถึงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

 

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จ้าง

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจะปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจ้างครั้งนี้

5. ผู้ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

 

4. เงื่อนไขในการเสนอราคาและข้อเสนอทางเทคนิค

    ผู้รับจ้างสำรวจจะต้องส่งข้อเสนอด้านราคาและด้านเทคนิค ซึ่งระบุรายชื่อพร้อมคุณสมบัติของคณะผู้สำรวจ กรอบการวิจัยเชิงสำรวจ เทคนิควิธีการสำรวจ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง การกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างในระดับอนุภาค (ภาคย่อย) การสุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างจังหวัดและการกระจายตัวกลุ่มตัวอย่างในแต่ละจังหวัด การบริหารจัดการในการเก็บรวบรวมข้อมูล การควบคุมคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล  รวมทั้งแผนการดำเนินงานโดยจำแนกตามแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด

 

5. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

1. ขอบเขตของงาน

1.1 ขอบเขตด้านประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง

• ทำการสำรวจในระดับประเทศ 

• ประชากรเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไป อายุ 15 ปีขึ้นไป

• มีวิธีการสุ่มตัวอย่างที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาสถิติ

1.2 ขอบเขตการสำรวจ

• ข้อมูลทั่วไปของประชากรกลุ่มตัวอย่าง

• ความคิดเห็นและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการพนัน

• พฤติกรรม โครงสร้างทางด้านอุปสงค์ และค่าใช้จ่ายในการเล่นการพนันประเภทต่างๆ โดยจำแนกเป็นส่วนของประสบการณ์การเล่นการพนัน และส่วนของพฤติกรรมการเล่นการพนันในรอบ ปี 2564

• ผลกระทบที่เกิดจากการเล่นการพนัน

• อื่นๆ เช่น ประเด็นคำถามเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

1.3 ขอบเขตการศึกษาและการอภิปรายผลการศึกษา 

• นำเสนอข้อมูลการศึกษาอย่างละเอียดและครบถ้วน และอภิปรายสรุปผลการสำรวจในรายประเด็น

• อภิปรายเปรียบเทียบผลการสำรวจกับข้อมูลการสำรวจในอดีตในบางประเด็นที่สำคัญ

• อภิปรายวิเคราะห์หรือเชื่อมโยงผลการสำรวจในแง่มุมต่างๆ เพื่อทำให้เห็นภาพของสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบจากการพนันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

• อภิปรายถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการสำรวจ

 

2. วิธีการดำเนินการ

2.1 ผู้รับจ้างสำรวจต้องทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเด็นต่างๆ เพื่อกำหนดกรอบประเด็นคำถาม และจัดทำเป็นร่างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

2.2 ผู้รับจ้างศึกษาต้องจัดทำร่างแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมขอบเขตของงาน และวัตถุประสงค์ของการสำรวจ  ส่งให้ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน หรือมีการประชุมหารือเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ก่อนที่จะดำเนินการสำรวจ

2.3 หากมีความคิดเห็น เพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ทางผู้รับจ้างสำรวจจะต้องนำไปปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอเพื่อผ่านการเห็นชอบของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ก่อนนำไปใช้ในการสำรวจ

2.4 ผู้รับจ้างสำรวจต้องทดสอบความถูกต้องของเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจตามมาตรฐานทางสถิติ และแจ้งผลการทดสอบให้ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันทราบ ก่อนที่จะดำเนินการสำรวจ

2.5 หลังจากที่มีการสำรวจ และตรวจสอบคุณภาพแบบสำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างสำรวจต้องประมวลผลการสำรวจเบื้องต้นตามตัวแปรที่ทำการศึกษา โดยใช้สถิติพื้นฐาน และจัดทำเป็นรายงานผลการสำรวจเบื้องต้น ให้แก่ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน  และหากมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับการอภิปรายผลการศึกษา ผู้รับจ้างสำรวจจะต้องนำไปอภิปรายเพิ่มเติมในรายงานผลการศึกษา 

3. ผลงานที่ส่งมอบ

    ผลงานที่ส่งมอบคือ รายงานผลการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย ประจำปี 2564  ในรายงานประกอบด้วย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร วัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษา ระเบียบวิธีวิจัย ผลการสำรวจโดยจำแนกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามขอบเขตของการสำรวจ  บทสรุปและการอภิปรายผลการสำรวจ ข้อเสนอแนะ และองค์ประกอบอื่นๆ ตามรูปแบบมาตรฐานของการจัดทำรายงานผลการสำรวจ  โดยจะส่งให้ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันทั้งในรูปแบบรายงานและแผ่นบันทึกข้อมูลพร้อมไฟล์รายงานผลการสำรวจ 

 

6. เงื่อนไขการดำเนินการ

1. ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของผู้รับจ้างสำรวจ เพื่อร่วมพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดจ้าง

2. หากผลการดำเนินงานไม่ได้ตามมาตรฐานด้านคุณภาพ หรือมีข้อผิดพลาดใด ๆ ผู้รับจ้างสำรวจจะต้องแก้ไข จัดทำให้เรียบร้อยตามความเห็นชอบของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

3. ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันสามารถปรับเนื้อหา หรือรายละเอียดได้ตามเห็นสมควร

 

7. งบประมาณ

โครงการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันประจำปี 2564  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ไม่เกิน 1,200,000 บาท

 

8. ระยะเวลาในการดำเนินการ

โครงการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันประจำปี 2564  ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน

 

9. การพิจารณาข้อเสนอโครงการ 

ส่งข้อเสนอโครงการที่

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

ห้อง 518 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

หรือส่งเอกสารมาทางอีเมลล์ thaicgs@gmail.com

 

ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 26 ตุลาคม 2563

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563

 

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

 

ดาวน์โหลด Term of Reference (TOR) ได้ >>>>> ที่นี่