วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 | พิมพ์หน้านี้ | กลับไปหน้าหลัก

การเสวนา "การพนันกับเยาวชน: ผลกระทบและการป้องกัน"

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จัดการเสวนาวิชาการเรื่อง "การพนันกับเยาวชน: ผลกระทบและการป้องกัน" เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โรมแรมริเวอร์ วิว เพลส  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นำเสวนาโดย 

อ.ปัทมาภรณ์  สุขสมโสด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อ.พันธรัตน์  ศรีสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คุณพงศกร  สงวนศักดิ์ นักวิจัยศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

คุณณัฐพงศ์  สำเภาแก้ว เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน

ตัวแทนโรงเรียนให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ดำเนินรายการโดย คุณธนากร  คมกฤส