วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 | พิมพ์หน้านี้ | กลับไปหน้าหลัก

การเสวนา "โลกพนันของเยาวชนไทย: สถานการณ์ ผลกระทบ และการป้องกัน"

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จัดการเสวนาวิชาการเรื่อง "โลกพนันของเยาวชนไทย: สถานการณ์ ผลกระทบ และการป้องกัน"  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร

นำเสวนาโดย

รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คุณธน หาพิพัฒน์ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB)

นายปุณณพัทธ์ อรุณิชย์ตระกูล ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน