กนกพร ดีบุรี

นักวิจัยอิสระ

E-mail : kanokpd@hotmail.com

ผศ.ดร. กนกวรรณ มะโนรมย์

ศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

E-mail : kmanorom@yahoo.com

รศ.ดร. กนกศักดิ์ แก้วเทพ

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

  • การสังเคราะห์องค์ความรู้การวิจัยพนันพื้นบ้าน (2555)

 

 

E-mail : kanoksak50@gmail.com

ดร. กมลทิพย์ อาร์ธอส

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

E-mail : kamoltip.art@dpu.ac.th